Burmistrz Augustyn Ormanty w czasie dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej  otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, wszyscy obecni na sesji radni byli za jego udzieleniem.

Głównymi punktami obrad były te dotyczące wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza Augustyna Ormantego. W obu przypadkach samorządowcy jednogłośnie przyjęli uchwały.

Wotum zaufania to nowość obowiązująca od 1 stycznia br. Rady miast i gmin uchwalają je na podstawie raportu o stanie gminy, który przedstawiany jest przez burmistrza radnym.

Absolutorium jest natomiast uchwałą, którą radni podejmują na podstawie sprawozdania finansowego za rok poprzedni. Zawiera ono dane dotyczące realizacji miejskich programów czy inwestycji.

Radni nie mieli pytań tak do absolutorium jak i wotum zaufania. Po podjęciu uchwał głos zabrał jedynie burmistrz.

To jest nasz wspólny wynik, realizujemy wspólnie misję pracy dla lokalnej społeczności. Dziękuje wszystkim za dobrą współpracęmówił Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty