Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”, w ramach którego przyznawane są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionie Małopolski Zachodniej województwa małopolski (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki), które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

  • SZKOLENIA: Szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
  • WARSZTATY: warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych i warsztaty interpersonalne
  • DOTACJE: wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/ tworzenie przedsiębiorstw społecznych
  • WSPARCIE POMOSTOWE (szkoleniowe i doradcze) po rozpoczęciu działalności gospodarczej

Szczegóły na http://czasnabiznes.eu