W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się Dzień Otwarty promujący działalność placówki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji oświatowych z powiatu wadowickiego, powiatu suskiego oraz rodzice uczniów.

Gości przywitała dyrektor ośrodka Małgorzata Pasternak, nakreślając ogólnie funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, z autyzmem dziecięcym oraz sprzężeniami. Przybliżyła również nową ofertę – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Z kolei Anna Mrzygłód-Grabowska przedstawiła gościom prezentację multimedialną ukazując pozytywne strony pobytu dzieci w szkole, gdzie każdy nowy dzień jest wyzwaniem, pokonywaniem przeszkód i radością z osiąganych celów. Podążając za dzieckiem uznając zasadę „uśmiechnij się do dziecka – a ono uśmiechnie się do Ciebie” nauczyciel realizuje swoją misję. Słowa te są nie tylko mottem ale i przewodnią myślą w naszej pracy codziennej.

Kontynuacją dnia otwartego był cykl prelekcji specjalistów pracujących w placówce, którzy przybliżyli zebranym metody pracy stosowane w edukacji uczniów objętych nauczaniem w ośrodku. W ramach tej części spotkania omówiono: podążanie za dzieckiem jako kierunek oddziaływań w nawiązywaniu relacji nauczyciel – uczeń, terapię ręki, zajęcia w Sali doświadczania świata, Integrację Sensoryczną. Ze względu na specyficzne potrzeby uczniów objętych nauczaniem w Placówce, szeroko zostały zaprezentowane metody komunikacji alternatywnej: Program komunikacji Makaton oraz PECS. Przybliżono metody pracy logopedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metody krakowskiej.

Przybyli goście mieli możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i indywidualnych konsultacji z psychologiem, logopedami i pedagogami pracującymi tutaj. Goście mogli zgłębić swoje informacje o działalności Ośrodka. Uzupełnieniem wiedzy zebranych na temat placówki było zwiedzanie sal lekcyjnych i pomieszczeń do zajęć specjalistycznych.

{SOSW Kalwaria Zebrzydowska}