Kolejny rok apteki funkcjonujące na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowskiej nie pełnią dyżurów nocnych i świątecznych. Mieszkańcy skarżą się również na wysokie ceny oferowanych przez siebie leków. Zaradzić temu mogła nowo powstająca apteka sieciowa, jednak  ta inicjatywa została oprotestowana  przez samych aptekarzy,  których reprezentuje Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

Kolejny rok funkcjonujące obecnie na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowskiej apteki nie stosują się do uchwały Rady Powiatu Wadowickiego, a w roku bieżącym jedyna dotychczas apteka realizująca zapisy uchwały Rady Powiatu w Wadowicach  nie pełni dyżurów nocnych.

Dlatego też Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska wspierał i zabiegał o uruchomienie nowej apteki. Już w maju 2020r. Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty  skierował do  Józefa Łosia Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego pozytywną opinie o potrzebie  uruchomienia nowej apteki na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska, argumentując, że wynika to  ze względu na dobro pacjentów i zapewnienie dostępu do produktów medycznych.

Kolejnym pismem z 15.01.2021r. w związku z wniesionym odwołaniem przez Związek Aptekarzy-Pracowników Polskich Aptek  od decyzji, na podstawie której udzielono zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Nowo postała apteka ma powstać na terenie centrum handlowego przy ul. Krakowskiej – lokalizacja jest w niedalekiej odległości od centrum miasta, obok centrum handlowego a także w pobliżu dworca autobusowego. Przedsiębiorca zobowiązał się, że:

  • włączy się do harmonogramu dyżurów ustalonych na podstawie uchwały Rady Powiatu Wadowickiego
  • wyznaczy godziny pracy apteki od poniedziałku do piątku 7-22 (z możliwością wydłużenia)
  • wyznaczy godziny pracy apteki w soboty i  niedziele – 7-20 (z możliwością wydłużenia)

Jednak, inicjatywa została oprotestowana  przez aptekarzy,  których reprezentuje Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

Poniżej upubliczniamy teść pisma i interwencje w sprawie powstania nowej apteki w Kalwarii Zebrzydowskiej, jakie kierował Burmistrz Miasta do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Pismo z dnia 15.01.2021r. skierowane przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

W związku z wniesionym odwołaniem przez Związek Aptekarzy-Pracowników Polskich Aptek  od decyzji, na podstawie której udzielono zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Kalwarii Zebrzydowskiej , zwracam się z prośbą o uwzględnienie wniosku strony-Pani Anny Chojnackiej reprezentowanej przez pełnomocnika -radcę prawnego Adama Labe w ramach kancelarii Bogdanowicz Labe Kancelaria Radców Prawnych s.c ul.Madalińskiego 17/9, 30-319 Kraków o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Kalwarii Zebrzydowskiej uzyskano zgodne stanowisko organów – Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej na podstawie którego  została wydana zgoda przez Ministra Zdrowia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Konieczność uruchomienia apteki ogólnodostępnej wynika z faktu zapewnienia  dostępności do wyrobów medycznych mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz turystów licznie odwiedzających nasze miasto.

Zgodnie z Uchwałą  NR XXII/219/20 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wadowickiego, na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w  porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2021 roku dyżur winny pełnić :

  • Apteka ,,Nad Cedronem”, Brody
  • Apteka S.C, ul. Targowa
  • Apteka ,,Twoja Apteka”,
  • Apteka Krakowska, ul. Krakowska

Jednak kolejny rok funkcjonujące obecnie na terenie miasta i gminy apteki nie stosują się do uchwały Rady Powiatu Wadowickiego  a w roku bieżącym jedyna dotychczas  apteka realizująca zapisy uchwały Rady Powiatu w Wadowicach  nie pełni dyżurów nocnych.

Wobec powyższego, w wyniku braku dostępności do apteki  na terenie miasta i gminy szczególnie w dni wolne od pracy , niedziele i święta, pacjenci odsyłani są do apteki całodobowej w oddalonych o 15 km Wadowicach /o czym informują nas pisemnie/.

Podmiot , który uruchamia aptekę zapewni więc  dostęp dla pacjentów zarówno w dni wolne od pracy , niedziele i święta a także w godzinach wieczornych w ciągu tygodnia a także, co jest niezmiernie istotne, włączy się do planu dyżurów.

W związku z powyższym, mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta, zwracam się z uprzejmą prośbą o pozytywne rozstrzygnięcie .

 

Pismo z dnia 15.05.2020r. skierowane przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

W odpowiedzi na pismo Nr FAKR-II.8520.1.35.2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska dla przedsiębiorcy Anny Chojnackiej , prowadzącej działalność gospodarczą jako Apteka Anna Chojnacka w Krakowie ul. Dobrego Pasterza 67 ,uprzejmie  informuję , co następuje:

Potrzeba uruchomienia nowej apteki na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska wynika ze względu na dobro pacjentów i zapewnienie dostępu do produktów medycznych.

Planowana lokalizacja jest w niedalekiej odległości od centrum miasta, obok centrum handlowego a także w pobliżu dworca autobusowego.

Na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska funkcjonują obecnie trzy apteki , jednak występuje problem w zapewnieniu dostępu do wyrobów medycznych w ciągu całego tygodnia w tym w niedziele  i święta . Zgodnie z ustalonym na podstawie uchwały Rady Powiatu Wadowickiego  harmonogramem , dyżur pełni tylko jedna apteka przez siedem dni w miesiącu. W pozostałym okresie czasu pacjenci odsyłani są do apteki pełniącej dyżur całodobowy w oddalonych o 15 km Wadowicach.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska liczy pond 19 tysięcy mieszkańców i obejmuje miasto Kalwarię Zebrzydowską  oraz 13 sołectw

Kalwaria Zebrzydowska posiada walory, które wyróżniają je zarówno w kraju jak i za granicą powodując rosnący napływ turystów i pielgrzymów. Pierwszym z nich jest rzemiosło i skoncentrowany j poważny potencjał rzemieślniczy, zdominowany głównie przez branżę stolarską i szewską. W ciągu  roku czynna jest stała ekspozycja w dwóch pawilonach Cechu Rzemiosł Różnych, który skupia rzemieślników z całej gminy we wszystkich branżach.

Drugim walorem miasteczka jest kult religijny. Kalwaria Zebrzydowska jest jednym z najważniejszych obok Częstochowy ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego w Polsce położonym na słynnym szlaku papieskim wiodącym z Wadowic do Krakowa . Corocznie odbywają się uroczyste obrzędy religijne, w których uczestniczą licznie pielgrzymi z całego kraju i z zagranicy. Podkreślić należy że w roku 2019 Kalwarię Zebrzydowską odwiedziło 1.500.000 osób.

Pragnę zaznaczyć ,że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej pełniony jest dyżur w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej , dlatego zapewnienie  dostępności  do zakupu lekarstw jest tym bardziej zasadne.

Z analizy statystyk liczby porad udzielanych w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej wynika zapotrzebowanie na zapewnienie dostępu pacjentów do apteki szczególnie w porze wieczornej oraz soboty, niedziele i święta.

Biorąc powyższe pod uwagę przedsiębiorca planujący uruchomić aptekę w Kalwarii Zebrzydowskiej deklaruje :

– włączenie się do harmonogramu dyżurów ustalonych na podstawie uchwały Rady Powiatu Wadowickiego

-wyznaczenie godzin pracy apteki od poniedziałku do piątku 7-22 / z możliwością wydłużenia /

-wyznaczenie godzin pracy apteki w soboty i  niedziele – 7-20 / z możliwością wydłużenia /

W związku z powyższym , wyrażam pozytywną opinię w zakresie zasadności pominięcia ograniczeń demograficznych i geograficznych planowanej lokalizacji apteki.