W kwietniu mieszkaniec  Kalwarii Zebrzydowskiej Dawid Herbut na ręce Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego i Radnych Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej złożył wniosek o podjęcie działań mających na celu budowę krytej pływalni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska. Burmistrz zaprosił inicjatora na  spotkanie do Urzędu Miasta, są pierwsze korzystne dla tego pomysłu ustalenia.

Składając wspomniane wyżej pismo inicjator  budowy krytej pływalni dołączył listę osób popierających tę inicjatywę, trzeba dodać iż wśród podpisów mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska znalazł się też podpis Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego, który nie tylko złożył swój podpis ale zapewnił pomysłodawcę iż jego inicjatywa jest warta poświęcenia szczególnej uwagi.

Burmistrz Miasta zaprosił Dawida Herbuta ma spotkanie do Urzędu Miasta, aby ten mógł szczegółowo przedstawić swoją koncepcję. Warto też dodać iż, w krótkim czasie wokół inicjatywy budowy krytej pływalni w Kalwarii Zebrzydowskiej  jej inicjator zgromadził sporą liczbę osób  popierających jego pomysł, szczególne poparcie uzyskał w mediach społecznościowych.

W dniu 15 maja br. w Gabinecie Burmistrza odbyło się spotkanie Dawida Herbuta z Burmistrzem Miasta, spotkanie było okazją do pełnego przedstawienia przez inicjatora budowy krytej pływalni jego pomysłu.

W czasie wspomnianego spotkana Burmistrz Miasta przypomniał, iż podobna koncepcja została przez niego już wypracowana w 1995 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej miał powstać Ośrodek Rehabilitacyjno – Sportowy, w skład którego wchodziła budowa krytej pływalni. Burmistrz Miasta dodał również, iż wraz z Panem Zbigniewem Sarapatą skutecznie zabiegali o środki z zewnątrz na ten cel – pozyskano na ten 50 % dotację z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Ostatecznie jednak pomysł ten nie zyskał aprobaty ówczesnej Rady Miejskiej.

Trzeba w tym miejscu dodać iż w ostatnich miesiącach w Kalwarii Zebrzydowskiej trwała też dyskusja nad utworzeniem  na terenie gminy Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych.

Uchwalając Budżet Gminy na 2018 rok  wydzielono rezerwę celową na utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy lub jego filii na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska na ten cel przeznaczono: 200.000,00 zł.

W ramach tych środków Burmistrz Miasta zawarł umowę w sprawie opracowania koncepcji 6 wariantów utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ramach umowy Biuro Projektowe zostało zobowiązane do wykonania koncepcji wariantowych utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy które ma obejmować: – adaptację Dworu w Zespole Dworsko-Parkowym (tereny byłej „Winiarni BRODWIN”, – adaptację budynku Starej Szkoły w Brodach oraz budowę nowego obiektu na działkach gminnych w okolicy Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zaznaczono iż koncepcja ŚDS ma obejmować po dwa warianty  dla 15 i 30 osób – łącznie 6 wariantów opracowań.

W trakcie spotkania Burmistrza Miasta i inicjatora budowy basenu, ustalono iż wspomniana umowa zostanie poszerzona o opracowanie koncepcji budowy Środowiskowego Domu Samopomocy z oszacowaniem kosztów robót budowlanych i wyposażenia połączonego z budową basenu. Zamysłem jest aby basen spełniał dwie funkcję rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych oraz rekreacyjną.

Planowana lokalizacja to działki gminne w sąsiedztwie Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wato dodać, iż  teren ten pozwala  na przeprowadzenie tego rodzaju inwestycji i jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Koncepcja budowy nowego obiektu – Środowiskowego Domu Samopomocy  połączonego z basenem ma obejmować: Opracowanie koncepcji budowy nowego obiektu połączonego z basenem obejmującym strefę basenową główną, rekreacyjną, brodzik dla dzieci, strefę saunową, wewnętrzną zjeżdżalnie, strefę masażu.

Ustalono iż, koncepcja budowy nowego obiektu – ŚDS połączonego z basenem ma zostać przedstawiona do 15 września 2018, następnie zostaną przedstawione wypracowane koncepcje,  a także  będą trwały konsultacje do których poza inicjatorem tego przedsięwzięcia zostaną włączeni radni Rady Miejskiej, Zarządy Osiedli nr 1 i 2, rady sołeckie oraz sami mieszkańcy.