Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

W związku z opracowaniem „Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, pragniemy zaprosić do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszania uwag do w/w dokumentu.

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej zachęca  do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej „Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji,

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są: – mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, – podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, – podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, – jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, – organy władzy publicznej, – podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje odbędą się w dniach 8 grudnia 2016 r. (czwartek) i 9 grudnia 2016 r. (piątek),
w formie warsztatów, które rozpoczną się o godzinie 12.00 w Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4.

Podczas spotkania omówione i poddane konsultacjom zostaną wyniki opracowanej diagnozy, która pozwoli  wybrać fragmenty gminy, na których natężenie niekorzystnych zjawisk przyjmuje wartości znacznie powyżej średniej gminnej i wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Formularz elektroniczny do zbierania uwag, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (www.kalwaria-zebrzydowska.pl) w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska” oraz w budynku Urzędu Miasta i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

  • Smog

    Dobrze że od Lipca 2017 będzie całkowity zakaz palenia i sprzedaży mułu i flotu węglowego w Małopolsce.

  • Elżbieta

    Na temat zdegradowania środowiskowego podczas warsztatów ( 9.12. br ) mówiło się najmniej, ogromna szkoda wiem, że to jeden z tematów związanych z rewitalizacją, ale w żadnym razie nie może zostać potraktowany marginalnie.

  • lolo

    Obszar zdegradowany to większość terenu miasta zasłanego dymem z płyty wiórowej