Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów, które w 2016 roku podejmą organizację działań i przedsięwzięć zawartych w regulaminie.

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” do podejmowania inicjatyw oddolnych skierowanych do społeczności lokalnej.

Proponowane przedsięwzięcia, działania powinny przyczyniać się do promocji „Gościńca 4 żywiołów”, a także powinny min. przewidywać działania mające na celu aktywizację mieszkańców, wsparcie grup defaworyzowanych, promocję produktu lokalnego z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów.

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów zwane dalej Beneficjentem mogą ubiegać się o przyznanie grantu na realizację zadań z zakresu wybranych sfer działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr.96, poz. 873 z późn. zm.), przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118).

Konkurs obejmuje cztery gminy LGD Gościniec 4 żywiołów: Kalwarię Zebrzydowska, Lanckoronę, Mucharz, Stryszów.

REGULAMIN_Grannty_LGD Gościniec 4 żywiołów

Wniosek_do_Gościnca 4 żywiołów

WZÓR UMOWY