W wyniku przeprowadzonego konkursu Burmistrz Miasta  powołał na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Marię Mlak, na dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach Urszulę Wilczyńską i na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym Dorotę Kawaler.

Nowi dyrektorzy będą sprawować swoje funkcję od  1 września 2017 r. przez okres 5 lat tj. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wcześniej w Kalwarii Zebrzydowskiej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały przeprowadzone konkursy, na wspomniane stanowiska dyrektorskie.

Została powołana komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, przedstawiciele sprawujący nadzór pedagogiczny, przedstawiciele rady pedagogicznej, przedstawiciele rady rodziców, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych.

Nowo wybrani dyrektorzy to osoby, które są doskonale znane w swoich szkołach i społeczności lokalnej, od lat cieszą  się dużą sympatią wśród uczniów i kadry nauczycielskiej, dodatkowo w czasie przeprowadzonego konkursu wykazały się odpowiednią wiedzą i posiadanym doświadczeniem. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej Maria Mlak

Maria Mlak  jest nauczycielem dyplomowanym, posiadającym  wykształcenie wyższe pedagogiczne. Pracę zawodową rozpoczęła  w Szkole Podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej  (obecnie Zespół Szkół Nr 1)  32 lata temu jako nauczyciel oddziału przedszkolnego. Pracując do obecnej chwili w tej samej placówce, sukcesywnie podnosiła swoje kwalifikacje.

Ukończyła studia wyższe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Następnie studia podyplomowe,  ukończyła także kurs kwalifikacyjny  z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz kurs pozwalający na nauczanie przedmiotu  „Wychowanie do życia w rodzinie”.

W dniu 1 września 2012 r. powierzono jej funkcję wicedyrektora, którą pełni do dnia dzisiejszego. Pracując od 1985 roku w tej samej szkole, poznała dobrze ludzi, rodziny, ich sprawy, uczestniczy w życiu tej społeczności, rozumie szkołę i zna jej potrzeby.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym Dorota Kawaler

Dorota Kawaler od 34 lat nieprzerwalnie pracuję w szkole w Stanisławiu Dolnym. Od 16 lat pełnię funkcję dyrektora. Zna środowisko lokalne, kadrę pedagogiczną, zainicjowała wiele przedsięwzięć na terenie szkoły.

W roku 1999 ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
na kierunku pedagogiki w zakresie nauczania początkowego.

W 2002 roku ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. W roku 2005 ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym  w Krakowie  w zakresie wychowania zdrowotnego i prorodzinnego. W tym okresie uzyskiwała również kolejne stopnie awansu zawodowego  i od 2003 roku jest nauczycielem dyplomowanym.

Praca na stanowisku dyrektora motywowała ją do  ustawicznego doskonalenia zawodowego, dlatego też ukończyła szereg szkoleń i kursów, a w ostatnich 5 latach m.in.:  „Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w zarządzaniu oświatą”, „Nauczanie i wychowanie w kontekście praw człowieka”, „Efektywność nadzoru pedagogicznego”, „Ewaluacja wewnętrzna jako forma nadzoru pedagogicznego”,  „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji codziennej pracy nauczyciela”, „Kontrola zarządcza w placówce oświatowej- praktyczne aspekty”,  „Techniki edukacyjne i wychowawcze w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu”,

„Zmiany w prawie oświatowym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących statutów 8-letniej szkoły podstawowej i przedszkola” .

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej w 2004 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacyjnej Narodowej a w roku 2009 została jej  przyznana Nagroda Ministra Edukacji Narodowej.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach Urszula Wilczyńska

Urszula Wilczyńska – od 1995 r. związana z Zespołem Szkół nr 3 w Przytkowicach  nauczyciel języka polskiego.

W 1995 roku ukończyła studia stacjonarne na Akademii Pedagogicznej w Krakowie – studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność: nauczycielska na  następnie Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu zarzadzania oświatą.  Od 1 września 2012 r. wice dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, od 1 września 2016 r. – p.o. dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach.

Zaangażowana  w przygotowanie adaptacji pomieszczeń szkolnych na nowe sale Przedszkola, współorganizatorka obchodów jubileuszu 170-lecia szkoły – wrzesień 2013r., organizatorka  przyjęcia  w budynku szkoły młodzieży w czasie Światowych Dni Młodzieży, współpracuje  z Ochotniczą Strażą Pożarną, współpracuje z parafią, Sprawuje opiekę nad szkolnym kołem teatralnym działającym od 2007r, współorganizatorka imprez dla społeczności lokalnej – wieczorków kolędowych, papieskich, festynów szkolnych. Otrzymała Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty – październik 2013r., Medal Brązowy za wieloletnią służbę – październik 2011r.