Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania “Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska-etap I” – Zadanie I”.

MZWiK zachęca, aby właściciele nieruchomości objętych kanalizacją nie zwlekali i skorzystali z możliwości przyłączenia swoich domów do sieci.

Podjęcie tak ważnych dla gminy działań inwestycyjnych możliwe było dzięki dotacji otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR).

Inwestycja obejmowała przebudowę (wymianę) ok. 5 km sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 9 km wraz z przepompowniami ścieków i kolektorami tłocznymi w rejonie Al. Jana Pawła II, Rynku oraz ulicy Krakowskiej, J. Piłsudskiego, 11-go Listopada, Armii Krajowej, Dworcowej, Broniewskiego, M. Konopnickiej, M. Zebrzydowskiego, Rzemieślniczej, Jana III Sobieskiego oraz Ks. J. Popiełuszki.

Wszystkie obiekty zostały oddane do użytkowania i właściciele nieruchomości, w rejonie których prowadzona była inwestycja, mają już możliwość odprowadzania ścieków bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków – mówi Bożena Mróz-Tumidajska Prezes Zarządu MZWiK

Mając na względzie konieczność uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska oraz obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) zachęcamy, aby właściciele ww. nieruchomości nie zwlekali i skorzystali z możliwości przyłączenia swojej nieruchomości do sieci.

Szersze informacje na temat warunków włączenia do sieci oraz formalności związanych z podłączeniem zawiera poniżej załączona instrukcja.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 33 876 61 51 , www.mzwik-kalwaria.pl.

Jednocześnie rekomendujemy ograniczenie wizyt osobistych w biurze Spółki do niezbędnego minimum – większość spraw można załatwić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, czy też telefonicznie pod numerem 33 876 61 51 lub 33 488 33 54.

 

 

WŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej (Inwestor) winien wystąpić do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych włączenia i dokładnie zapoznać się z ich treścią.

2. Na mapie sytuacyjnej dostarczonej wraz z warunkami Inwestor wykonuje plan sytuacyjny z projektowaną trasą przyłącza kanalizacyjnego. W tym celu należy wkreślić kolorem czerwonym (z zachowaniem skali rysunku) projektowaną trasę podłączenia kanalizacyjnego oraz oznaczyć projektowane studzienki rewizyjne/inspekcyjne. Plan sytuacyjny winien być wykonany czytelnie, techniką trwałą i być podpisany (czytelnie) przez osobę, która go wykonała.

3. Inwestor zapewnia dokonanie stosownych uzgodnień z właścicielami uzbrojenia, z którymi projektowane jest nienormatywne zbliżenie bądź kolizja. Na wykonanie przyłącza przebiegającego jedynie po terenie nieruchomości przyłączanej, MZWiK Sp. z o.o nie wymaga opracowania odrębnego projektu technicznego.

4. Inwestor zawiadamia MZWiK Sp. z o.o. o zamiarze przystąpienia do wykonania przyłącza i przedkłada wykonany plan sytuacyjny w siedzibie MZWiK Sp z o.o. przy ul. Podlesie 30. Zawiadomienie o zamiarze wykonania podłączenia kanalizacyjnego można również przesłać pocztą na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Podlesie 30, 34- 30 Kalwaria Zebrzydowska lub pocztą elektroniczną na adres: bok@mzwik-kalwaria.com

5. Po dokonaniu zgłoszenia, Inwestor przystępuje do fizycznego wykonania podłączenia kanalizacyjnego.

6. Inwestor zapewnia wykonanie podłączenia na koszt własny i ponosi odpowiedzialność za poprawność oraz zgodność wykonanych robót z przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi podłączenia i przedstawionym planem sytuacyjnym. Osoba ubiegająca się o włączenie do sieci samodzielnie podejmuje decyzję o sposobie wykonania robót związanych z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej – może wykonać prace we własnym zakresie lub zlecić prace specjalistycznej firmie instalatorskiej.

7. Inwestor powiadamia MZWiK sp z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej o wykonaniu robót i umożliwia dokonanie oględzin podłączenia w otwartym wykopie (przed zasypaniem). Uwaga: do kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadzać ścieków opadowych i wód drenażowych.

8. MZWiK Sp. z o.o. dokonuje odbioru technicznego przyłącza i przyjmuje przyłącze do eksploatacji. Warunkiem dokonania odbioru przyłącza przez przedsiębiorstwo jest jego wykonanie zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci.

9. Po dokonaniu odbioru technicznego i spisaniu protokołu potwierdzającego przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zawarta zostanie umowa na odprowadzanie ścieków. Przypominamy o obowiązku sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej wymaganej prze przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Do wykonania wszystkich czynności związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci może udzielić pełnomocnictwa wykonawcy robót instalacyjnych. W takim wypadku, wraz z zawiadomieniem o zamiarze wykonania podłączenia kanalizacyjnego, wykonawca winien przedłożyć do MZWiK Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej swoje pełnomocnictwo i postępować zgodnie z niniejszą instrukcją.