To już ostatnia szansa na złożenie ankiety dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.  Przypomnijmy, że Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przygotowuje się do opracowania wniosku i pozyskania dofinansowania obejmującego odnawialne źródła energii. Zachęcamy do składania ankiet! 

Jak się dowiadujemy program OZE spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy wyrażają chęć przystąpienia do takiej inwestycji, ankiety składają nie tylko mieszkańcy, ale też firmy, szkoły, straże pożarne.

Przypomnijmy, Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przygotowuje się do opracowania wniosku i pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wsparciem mogą zostać objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę: instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika), jednostek wykorzystujących energię geotermalną, pomp ciepła, małych elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, instalacji wykorzystujących biomasę, instalacji wykorzystujących biogaz.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowanych.

Na podstawie obserwancji rynku średni koszt poszczególnych urządzeń jest zależny od zainstalowanej mocy i wynosi odpowiednio:

  • kolektory słoneczne – ok. 10.000,00 zł;
  • panele fotowoltaiczne – ok. 25.000,00 zł;
  • piec na biomasę – ok. 18.000,00 zł;
  • pompa ciepła powietrzna C.O. i C.W.U. – ok. 30.000,00 zł;
  • pompa ciepła powietrzna C.W.U. – ok. 9.000,00 zł.

Wysokość dofinansowania jest zależna od spełnienia wymagań konkursowych i obecnie należy przyjąć ją jako wstępną.

Ankietyzacja ma na celu ustalenie ilości chętnych gospodarstw domowych, dla których Urząd Miasta przygotuje wniosek o dofinansowanie inwestycji- tutaj ankieta

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji.

Realizacja zależna jest od ilości złożonych ankiet (minimum 200 szt.) oraz uzyskania dofinansowania. Lista osób chętnych do projektu będzie przygotowana według kolejności złożonych ankiet.

Ankiety przyjmowane są czwartku  05.10.2017 r. – ankietę można złożyć też drogą mailową na na adres: sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl

Ankieta dostępna jest w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w sekretariacie, w pokojach nr 14 i nr 16 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce „RPO Odnawialne Źródła Energii”. Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszone są o złożenie ww. ankiety w sekretariacie Urzędu Miasta lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl, e-PUAP: /l16ojdm96j/SkrytkaESP, faxem na  nr telefonu (33) 8766 301.

Dodatkowych informacji w sprawie projektu udzielają: Joanna Smolik (33) 8765 372 oraz Izabella Paluchowska (33) 8766 004