W Brodach  został przekazany wykonawcy plac budowy dwóch mostów w ciągu drogi krajowej nr 52.  Jeden most wybudowany będzie na potoku Solczanka i nieopodal drugi na potoku bez nazwy. Zastąpią stare obiekty, będące już w złym stanie technicznym. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyda na nie 5 mln zł, mają być gotowe za rok.

W ramach zadania zaplanowano rozbiórkę istniejących obiektów mostowych wraz z budową nowych obiektów mostowych na potoku „Bez Nazwy” i na potoku Solczanka.

Zaplanowano rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 52 na dł. ok.262,50 m, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i stałej organizacji ruchu oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień wraz z wykonaniem objazdu tymczasowego o długości ok. 215,0 m z późniejszą rozbiórką po zakończeniu robót, budowę odwodnienia z odcinka rozbudowywanej drogi wraz z przebudową istniejącego odwodnienia liniowego budowę umocnienia brzegów, skarp i dna potoków w rejonie projektowanych obiektów inżynierskich wraz z budową gurtów kamiennych w korytach potoków, przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej.

Przeniesiona zostanie też kapliczka z figurą Chrystusa Nazareńskiego (z XIX w.) w Brodach, zabezpieczenie przewodu sieci wodociągowej, zaprojektowanie i wykonanie kanałów technologicznych w kapach chodnikowych.

Wykonawcą jest Firma Inżynieryjno-Budowlana F.I.B. TALAGA z Myślenic. Koszt inwestycji wyniesie ponad 5 mln 150 tys. zł.

{www.gddkia.gov.pl}
  • długa inwestycja

    taka inwestycje winni projektować tak aby przebudować w 2 tygodnie
    ale nie 1 rok ?