Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymał środki na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska. Szacunkowa wartości projektu realizowanego w Gminie Kalwaria to 12 mln 930 tys. zł, a kwota dofinansowania 8 mln 576 tys. zł.

Realizację tak ważnego dla naszej Gminy projektu inwestycyjnego umożliwi dotacja pozyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR) oraz zabezpieczone przez Gminę środki finansowe na dokapitalizowanie Spółki – informuje miejski zakład wodociągów 

Inwestycja zgłoszona przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania „Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska-etap I” – Zadanie I. jest za liście zatwierdzonych do dofinansowania projektów.

Spośród 58 złożonych w ramach naboru wniosków, wybrano 31 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 170 544 537,88 zł

W ramach zadania planuje się m.in. budowę 9,4 km kanalizacji sanitarnej, budowę 3 pompowni sieciowych oraz budowę 4,8 km sieci wodociągowej.
Szacunkowa wartości projektu realizowanego w naszej Gminie to 12 930 468,47 zł netto. Maksymalna kwota dofinansowania 8 576 779,63 zł.

Obszar projektu obejmuje rejon ulic: 3-go Maja, Rynek, Krakowska, Al. Jana Pawła II, Piłsudskiego, 11-go Listopada, Armii Krajowej, Dworcowej, Broniewskiego, Konopnickiej, Zebrzydowskiego, Rzemieślniczej, Sobieskiego.
Wykonanie projektu pozwoli na podłączenie ponad 170 nieruchomości do zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zwiększenie poziomu skanalizowania aglomeracji z ok. 70% do ponad 95%.
Wyznaczona Aglomeracja Kalwaria Zebrzydowska w wyniku realizacji projektu spełniać będzie wymogi dyrektywy Rady 91/271/EWG dla aglomeracji z przedziału 2 000 – 10 000 RLM.

  • pajuj

    wspaniała wiadomość i oby tak dalej. Jednakże …. warto byłoby się dowiedzieć czy są to pieniądze pozyskane z UE wg. jakiegoś wojewódzkiego rozdzielnika, czy też wygrane w grancie z napisanego specjalnie projektu. Obawiam się niestety, że to pierwsze. Wtedy wiadomość nie jest już tak optymistyczna i wtedy władze gminy nie mają już się czym tak bardzo chwalić