smog-program

Ostatnio burmistrzowie i wójtowie z Małopolski podpisali porozumienie w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie na rzecz czystego powietrza, wartość projektu to 70 mln zł, zabrakło jednak podpisu burmistrza Kalwarii Augustyna Ormantego.

Niedawno w Rabce-Zdroju uroczyście podpisano porozumienie w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, także wicemarszałek Wojciech Kozak.

Do projektu przystąpiło 37 gmin z Małopolski, z powiatu wadowickiego gminy: Wadowice, Andrychów Wieprz, zabrakło niestety Kalwarii Zebrzydowskiej, od razu pojawia się pytanie czyżby w Kalwarii Zebrzydowskiej problem zanieczyszczenia powietrza nie istniał, nie potrzebujemy dodatkowych środków finansowych na walkę z czystym powietrzem ?

 

Poprawę jakości powietrza na terenie gminy wymieniał jako jeden ze swoich głównych celów i deklaracji przedwyborczych obecny burmistrz Augustyn Ormanty podczas kampanii wyborczej.

 

W zakresie ochrony powietrza zamierzam włączyć Kalwarię Zebrzydowska w program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Województwa Małopolskiego. Gwarantuje on mieszkańcom uzyskanie dotacji przy wymianie starych pieców c.o na nowoczesne, ekologiczne – tak w swojej ulotce pisał Augustyn Ormanty

Będziemy o tej obietnicy przypominać przy każdej nadarzającej się okazji, podobnie jak i sami mieszkańcy, którzy oczekują konkretnych działań w tej materii i ciężko zrozumieć brak przystąpienia do tego programu przez Kalwarie Zebrzydowską.

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego ma m.in. pomagać lokalnym samorządom w wymianie niskosprawnych kotłów (na paliwa stałe) na ogrzewanie niskoemisyjne.

Projekt obejmuje m.in. sieć Eko-doradców w 37 gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie programu ochrony powietrza, kampanie informacyjne, sieć współpracy i wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, czy pomoc lokalnym samorządom w wymianie nisko sprawnych kotłów (na paliwa stałe) na ogrzewanie nisko emisyjne.

Wartość projektu zintegrowanego LIFE dla Małopolski to ponad 70 mln zł. Źródła finansowania to: program LIFE (około 41 mln zł), NFOŚiGW (około 20 mln zł), WFOŚiGW w Krakowie (około 4 mln zł) oraz środki własne beneficjentów (około 5 mln zł).

Projekt obejmuje wiele korzyści:

 • Siec Eko-doradców w 37 gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza,
 • Wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe,
 • Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla samorządów lokalnych,
 • Kampanie informacyjno-edukacyjne na poziomie regionalnym i lokalnym,
 • Narzędzie do wysokorozdzielczego modelowania rozkładu zanieczyszczeń w Krakowie,
 • Analizę wariantów wdrożenia działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza na przykładzie Krakowa i Rabki-Zdroju,
 • Międzyregionalną bazę źródeł emisji dla Małopolski, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.

Zakładane efekty projektu zintegrowanego LIFE to:

 • Przyspieszenie wdrożenia działań określonych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
 • Wyposażenie gmin w wiedzę, narzędzia i wysokiej klasy specjalistów od ochrony powietrza,
 • Wzrost świadomości mieszkańców Małopolski w zakresie potrzeby poprawy jakości powietrza,
 • Analiza i optymalizacja działań ograniczających emisje z transportu w Krakowie,
 • Sieć współpracy i wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Realizacja projektu zintegrowanego LIFE, do którego gmina Kalwaria Zebrzydowska pozwala na wykorzystanie dostępnych środków finansowych i instrumentów prawnych w taki sposób, aby jeszcze skuteczniej walczyć z zanieczyszczeniem powietrza w Małopolsce.