Na uroczystej sesji Rady Gminy Stryszów 29 grudnia 2015 r. tytułem „Zasłużony dla Gminy Stryszów” uhonorowano ks. Krzysztofa Kopcia oraz Antoniego Sadzikowskiego. Laureaci otrzymali statuetkę św. Onufrego, którą samorząd stryszowski przyznaje co roku za wybitne zasługi na rzecz pomyślności i rozwoju Ziemi Stryszowskiej.

Tytułem „Dobrodzieja Gminy Stryszów” zostali uhonorowani strategiczni sponsorzy imprez i inicjatyw gminnych: Jadwiga Kolasa (za nieustanne materialne wsparcie organizowanych na terenie Gminy Stryszów imprezy kulturalnych i sportowych), Maciej Koźbiał (za mecenat nad pracami archeologicznymi prowadzonymi w 2015 r. w Grodzisku na Bugaju Zakrzowskim) oraz Jerzy i Robert Stawowy (za mecenat i współorganizację dwudniowego „Pikniku Pożegnanie Lata 2015”).

Dobrodzieje  otrzymali z rąk wójta Gminy Stryszów Jana Wacławskiego dyplomy i statuetki oraz gorące podziękowania.

ZASŁUŻENI DLA GMINY STRYSZÓW

Ks. Krzysztof Kopeć urodził się 16 lipca 1956 roku w Komorowicach, w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Wychowany w duchu szacunku dla drugiego człowieka, w głębokiej wierze, miłości do Kościoła i Ojczyzny, praktykuje jako ministrant i lektor od 16 maja 1965 roku w Parafii pod wezwaniem  Św. Jana Chrzciciela w Komorowicach. Po ukończeniu w 1975 roku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego, równocześnie podejmując studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, przyjęty zostaje na uczelnię przez Księdza Kardynała Karola Wojtyły. W trakcie nauki, w ramach systemowej walki z Kościołem wcielony zostaje do jednostki specjalnej dla kleryków, podlegającej bezpośrednio Głównemu Zarządowi Politycznemu Wojska Polskiego.  Po dwóch latach wojskowej służby ksiądz Krzysztof Kopeć kontynuuje studia kapłańskie. W stanie wojennym w trybie przyspieszonym z rąk księdza Kardynała Franciszka Macharskiego otrzymuje święcenia kapłańskie 14 lutego 1982 roku. W zimowej aurze, w scenerii rogatek, sprawdzania przepustek przez wojsko i ZOMO, trwania godziny milicyjnej, odbywają się uroczystości prymicyjne w Kościele Parafialnym w Komorowicach.

Ścieżka służby kapłańskiej rozpoczęta wikariatem w Mogilanach przebiega przez parafię w Nowym Targu, Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie z pełnieniem funkcji prefekta i następnie kapelana w Szpitalu w Zakopanem. Posługę kapłańską pełni ksiądz Kopeć także na Dalekim Wschodzie na Syberii w Magnitogorsku i Tobolsku. 1 lipca 1997 roku jako proboszcz, zajął się tworzeniem od podstaw parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha w Zaskalu na Podhalu i od 2010 roku w Parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Zakrzowie. Oprócz duszpasterstwa i administrowania, uczy religii w Gimnazjum w Zakrzowie.

Oprócz wymiaru duchowego ksiądz Krzysztof Kopeć jest świetnym gospodarzem. W ciągu kilku lat doprowadził do poprawy stanu technicznego Kościoła Świętej Anny wykonując i nadzorując wiele prac budowlano – remontowych. Obejmowały one wymianę poszycia dachowego wieży i prezbiterium  na blachę miedzianą, przykrycia dachówką nawy, orynnowanie całego obiektu, renowację schodów wejściowych i chodnika przed Kościołem, malowanie ogrodzenia, wymiany ławek i centralnego ogrzewania nadmuchowego z napędem gazowym, zainstalowanie mechanizmu elektrycznego do zegara wieżowego z pełną elektroniką. W celu poprawy komunikacji, odblokowanie drogi dojazdowej powstał duży parking przed Kościołem. Ksiądz proboszcz integruje wspólnotę parafialną, dowodem tego jest tak duży zakres prac budowlanych.    Pasję zakrzowskiego duszpasterza jest dziedzictwo kulturowo – historyczne. Dzięki zapałowi księdza uporządkowano Księgi Parafialne. Praca kwerendalna zaowocowała opracowaniem zestawienia wszystkich zgonów na cholerę w latach 1846 – 1848.

W miejscu pochówku, na cmentarzu cholerycznym w Zakrzowie od 2011 odprawiana jest msza święta za dusze zmarłych, a od 2015 roku posadowiono głaz kamienny, upamiętniający
to wydarzenie.   Powierzone dobro materialne rozwijane jest przez księdza proboszcza w sposób profesjonalny i pragmatyczny. Działania na niwie historii pozwalają ocalić od zapomnienia mniej znane zdarzenia z życia parafii i są lekcją patriotyzmu dla parafian, wspólnoty samorządowej, szczególnie dla młodego pokolenia.

 

Antoni Władysław Sadzikowski urodzony 25 stycznia 1949 r. w Wadowicach.

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu rolnictwa i sadownictwa. W 1985r. zajął III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Sadowniczej. Pracę zawodową rozpoczął  w 1967 roku jako palacz kotłów stałych w fabryce BEFAMA w Bielsku – Białej, w latach 1967 – 2000 zatrudniony w PKP w Suchej Beskidzkiej i Chabówce w charakterze pomocnika maszynisty,  a następnie maszynista parowozu i elektrowozu.
Od 1989 roku prowadzi gospodarstwo rolno – sadownicze i zajmuje się przetwórstwem owocowym. Długoletni działacz samorządowy i społeczny. W latach 1990 – 2014 radny Gminy Stryszów. W kadencji 2010 – 2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Stryszowie.    W okresie lat 1990 – 2002 członek Zarządu Gminy Stryszów. Przez dwie kadencje w okresie 2002 – 2010  Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju. Aktywnie działa w  społeczności  lokalnej  w swoim sołectwie, gdzie od 35 lat jest członkiem Rady Sołeckiej, a od 2007 roku sołtysem. Zaangażowany przy przygotowaniu i realizacji gazyfikacji wsi, gdzie  pełnił  funkcję  skarbnika  w Komitecie Gazyfikacji, członek Komitetu budowy sali gimnastycznej i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łękawicy.

W swojej działalności przykłada dużą uwagę do spraw związanych z ochroną środowiska. Jego pozytywistyczna praca – zbieranie zgód przez wejście w teren, przekonywanie mieszkańców  o konieczności przyłączenia się do kanalizacji i wodociągowania wsi, przyniosła efekt w postaci ponad   80 %  skanalizowania   sołectwa.  Jako  Radny  Gminy  i  osoba  funkcyjna  zabiegał o zrównoważony i harmonijny rozwój infrastruktury technicznej we wszystkich sołectwach.  Propagator realizacji pionierskiego projektu budowy na bazie starej szkoły w Zakrzowie – Bugaj Zakrzowski Inkubatora Kuchennego i utworzenia kuchni socjalnej usługowo – szkoleniowej przy Szkole Podstawowej w Stroniu. Już obecnie rolnicy z obszaru Lokalnej Grupy Działania – Gościniec 4 żywiołów i okolic mogą przetwarzać  owoce  i  warzywa,  korzystając  z  urządzeń  i pomieszczeń w Stroniu, promować produkty lokalne.

Będąc członkiem Gościńca 4 żywiołów prowadzi działania integrujące i mobilizujące rolników do tworzenia mikroprzedsiębiorstw i aplikowania o środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest członkiem Rady LGD oceniającej projekty samorządów, jednostek organizacyjnych, organizacji i stowarzyszeń NGO z terenu czterech gmin.

Jako sołtys starał się o poprawę stanu technicznego dróg wraz regulację stanu prawnego, budowy chodników i oświetlenia ulicznego, rozbudowę remizy OSP, doposażenie szkoły i oddziału przedszkolnego w sprzęt i pomoce dydaktyczne.  W 2009 roku zajął III miejsce w konkursie na „Najlepszego sołtysa Województwa Małopolskiego” .

{stryszow.pl}

  • neo

    najbardziej zacofana gmina Zero chodnika,światła wyłączają na noc Mają tylko to co im zapora zrobiła,no i najlepiej zarabiającego wójta na okolice Paradoks polskiej rzeczywistości, aha i lubią sie

    odznaczać bo kto ich pochwali